LOT søker medlemmer til natur og miljø-komite

Foto: Henning Simonsen

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 300 000 medlemmer i 57 lokale medlemsforeninger over hele landet. Larvik og Omegns Turistforening (LOT) har over 3000 medlemmer.

DNT og LOT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur- og kulturverdier (DNTs formålsparagraf). DNT har en viktig rolle overfor sentrale myndigheter og organisasjoner i arbeidet for å sikre friluftslivet gode rammevilkår. 

Har du lyst til å bidra med natur- og miljøarbeid for Larviks største friluftslivsorganisasjon? 
Den nyopprettede komiteen vil kunne si ifra der det er nødvendig for miljøets beste i ulike sammenhenger.


En rød tråd i dette arbeidet er bærekraft og DNTs bærekraftstrategi. Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på de grunnleggende behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge for framtidige generasjoner. I DNT bruker vi begrepet for tre områder: natur og miljø, økonomi og menneskene i organisasjonen. Å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv og bidra til å ta vare på natur er viktige bidrag til et lavutslippssamfunn. 


I bærekraftstrategien er det lagt opp til tre tydelige ambisjoner i arbeidet fremover:

  • DNT skal redusere friluftslivets fotavtrykk.
  • DNTs hytte- og rutenett skal være Norges mest bærekraftige ferie- og fritidstilbud.
  • DNT skal være en tydelig stemme for friluftsinteresser og vår felles naturarv.

DNT Naturforvaltning finner du mer informasjon om aktuelle saker og hva DNT mener om disse.

Foto: Henning Simonsen

Natur og miljøkomiteens arbeidsoppgaver:

- Skrive høringsuttalelser og gi innspill til felles høringsuttalelser i aktuelle saker der LOT blir invitert til å gi innspill.

- Gi informasjon til LOTs styre og komiteer i natur- og miljøsaker.

- Samarbeide med andre foreninger og personer der dette er relevant.

- Delta på relevante møter og seminarer.

- Avdekke områder hvor foreningen selv har forbedringspotensiale, og bidra i arbeidet med å redusere egen miljøbelastning.

Ønsker du et frivillig verv i Natur og miljøkomiteen?

Ta kontakt med komiteens leder, Tom Aasrum.
Du kan også kontakte LOTs kontor i åpningstiden

Søknadsfrist 1. oktober, men du er velkommen til å ta kontakt også etter dette. 

Komiteen vil ha et oppstartsmøte i etterkant av søknadsfristen.


Krav til deg som komitemedlem:

- Medlem av LOT.

- Interesse for natur- og miljøvern.


Skrevet av Solveig Irene Dolven 11. september 2021